Villkor

Villkor

Allmänna användningsvillkor och avtal

1. ÄGANDE

Ägaren av webbplatsen är Unicorn Wines SL (hädanefter Unicorn Wines) med säte på C / Isabel la Católica 12. Santander, Spanien och med CIF B39870183.

Företaget är registrerat i Santander Mercantile Registry; Volym: 1193; Folio: 165; Ark: S-32989; Registrering: 1: a

Kundtjänstens e-postadress: orders@unicornwines.es

2. SYFTE.

2.1. UNICORN WINES gör tillgängligt via webbplatserna för sitt ägande, APP eller andra medel som i framtiden inrättar en teknisk plattform (hädanefter "WEBBPLATS") där viner, öl, alkoholer, alkoholhaltiga drycker, mat eller andra produkter eller tjänster riktade till Användare (hädanefter "ANVÄNDARE" eller "KUNDER").

3.2. UNICORN WINES kan alltid, beroende på utveckling och utveckling av sina produkter och tjänster, utvidga eller modifiera sin WEBBPLATS, inklusive eller ersätta nya produkter, tjänster, aktiviteter eller innehåll.

3. ANVÄNDNINGSVILLKOR

3.1. Godkännande av villkoren för användning och kontrakt.

3.1.1. Dessa allmänna användnings- och avtalsvillkor (nedan kallade "de allmänna villkoren") reglerar, tillsammans med sekretesspolicyn, åtkomst och användning av ANVÄNDAREN på WEBBPLATSEN samt avtal om produkter och tjänster genom den.

3.1.2. ANVÄNDAREN måste noggrant läsa dessa allmänna villkor varje gång han besöker webbplatsen, eftersom dessa allmänna villkor kan ändras.

ANVÄNDAREN säger:

  • Att du har läst och förstått vad som står här;
  • Att du är en person med laglig ålder och tillräcklig laglig ålder för att köpa alkoholhaltiga drycker i enlighet med lagstiftningen i det land där du bor och med tillräcklig förmåga att ingå avtal.
  • Att han tar på sig alla skyldigheter som anges här.

3.1.3 Ägaren till WEBBPLATSEN förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande utföra alla ändringar eller uppdateringar av dess innehåll och tjänster; av dessa allmänna villkor och i allmänhet hur många element som utgör utformningen och konfigurationen av webbplatsen.

3.2 Tillgång till HEMSIDAN och laglig ålder.

3.2.1. Tillgång till WEBBPLATSEN är gratis, utom kostnaden för anslutningen via telekommunikationsnätet som tillhandahålls av åtkomstleverantören som avtalats av ANVÄNDAREN.

3.2.2. Med tanke på att innehållet och tjänsterna på WEBBPLATSEN handlar om alkoholhaltiga drycker, bland andra produkter, är tillgång till det endast tillåtet för personer som är myndiga i enlighet med bestämmelserna i reglerna i deras hemvist. Snälla, om du är minderårig, lämna omedelbart webbplatsen.

3.3. Behov av registrering.

3.3.1. För att få tillgång till tjänsterna och innehållet på WEBBPLATSEN är det generellt sett inte nödvändigt att registrera användaren. Användningen av vissa tjänster och innehåll kan dock vara föremål för en tidigare registrering av ANVÄNDAREN.

3.3.2. De uppgifter som matas in av ANVÄNDAREN måste alltid vara korrekta, aktuella och sanningsenliga. Den registrerade ANVÄNDAREN är alltid ansvarig för förvaring av sitt lösenord och antar därmed eventuella skador som kan uppstå på grund av felaktig användning, liksom från överföring, avslöjande eller förlust av det. För dessa ändamål anses tillgång till begränsade områden och / eller användning av tjänster och innehåll som görs med lösenordet för en registrerad ANVÄNDARE ha gjorts av den registrerade ANVÄNDAREN, som i alla fall kommer att vara ansvarig för nämnda åtkomst och användning.

3.3.3. Genom att registrera dig på vår plattform förvärvar du statusen som användare, klient eller kommersiell kontakt för UNICORN WINES, därför, som anges i vår integritetspolicy, skyddas vårt företag av det legitima intresset som fastställs i den europeiska dataskyddsförordningen och i lagen. tjänster för informationssamhället och elektronisk handel för att skicka elektronisk kommersiell kommunikation. I dessa e-postmeddelanden får du möjlighet att utöva dina rättigheter. Läs vår integritetspolicy.

3.4. Regler för användning.

3.4.1. Användaren samtycker till att använda webbplatsen och allt dess innehåll och tjänster i enlighet med bestämmelserna i lag, moral, allmän ordning och dessa allmänna avtalsvillkor.

3.4.2. På samma sätt är det skyldigt att använda tjänsterna och / eller innehållet på WEBBPLATSEN på rätt sätt och inte använda dem för att utföra olagliga aktiviteter eller aktiviteter som utgör ett brott, som kränker tredje parts rättigheter och / eller som bryter mot reglerna om immateriell och industriell egendom., eller andra regler i tillämpligt rättssystem.

3.4.3 ANVÄNDAREN förbinder sig att inte sända, introducera, sprida och göra tillgänglig för tredje part, någon typ av material och information såsom data, innehåll, meddelanden, ritningar, ljud- och bildfiler, fotografier eller programvara som strider mot lagen , moral, allmän ordning och dessa allmänna villkor. Som exempel, och i inget fall begränsande eller exklusivt, förbinder sig användaren att:

I. - Inför inte eller sprid innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk karaktär, om ursäkt för terrorism eller som kränker mänskliga rättigheter eller något som uppmuntrar till icke-ansvarsfull alkoholkonsumtion.

II.- Att inte införa eller sprida dataprogram (virus och skadlig programvara) i nätverket som kan skada datorsystemen för åtkomstleverantören, dess leverantörer eller tredje parts internetanvändare.

III.- Att inte sprida, överföra eller göra tillgänglig för tredje part någon form av information, element eller innehåll som kränker grundläggande rättigheter och allmänna friheter som erkänns konstitutionellt och i internationella fördrag.

IV.- Att inte sprida, överföra eller göra tillgänglig för tredje part någon form av information, element eller innehåll som utgör olaglig eller orättvis reklam.

V.- No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, «correo basura», «cartas en cadena», «estructuras piramidales», o cualquier otra forma de envío no solicitado, excepto en aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas para ello.

VI.- Att inte införa eller sprida falsk, tvetydig eller felaktig information och innehåll på ett sätt som vilseleder mottagarna av informationen.

VII.- För att inte imitera andra användare som använder sina registreringsnycklar till de olika tjänsterna och / eller innehållet på webbplatsen.

VIII.- Att inte sprida, överföra eller göra tillgänglig för tredje part någon typ av information, element eller innehåll som innebär en kränkning av rättigheterna till immateriell och industriell egendom, patent, varumärken eller upphovsrätt som motsvarar ägarna till webbplatsen eller utomstående.

IX. - Att inte sprida, överföra eller göra tillgänglig för tredje part någon form av information, element eller innehåll som utgör ett brott mot sekretessen för kommunikation och lagstiftningen om dataskydd.

Användaren förbinder sig att hålla UNICORN WINES ofarligt från eventuella anspråk, böter, påföljder eller sanktioner som den kan vara skyldig att bära till följd av att användaren bryter mot någon av de ovan nämnda användningsreglerna, UNICORN WINES förbehåller sig också rätten att begära motsvarande ersättning för skadestånd.

3.5. Ansvarsuteslutning.

3.5.1. ANVÄNDARENS tillgång till WEBBPLATSEN innebär inte för UNICORN WINES skyldigheten att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller något annat skadligt datorelement. Det motsvarar i alla fall ANVÄNDAREN tillgången på adekvata verktyg för detektering och desinfektion av skadliga datorprogram.

3.5.2 UNICORN WINES ansvarar inte för skadorna som produceras i ANVÄNDAREN eller tredje parts programvara och datorutrustning under användningen av de tjänster som erbjuds på WEBBPLATSEN.

3.5.3 UNICORN WINES ansvarar inte för skador av något slag som orsakats ANVÄNDAREN som orsakar fel eller frånkopplingar i telekommunikationsnät som ger upphov till avstängning, annullering eller avbrott av WEBBPLATSEN under tillhandahållandet av densamma. Eller tidigare.

3.6. Innehåll och tjänster länkade via webbplatsen.

3.6.1. Åtkomsttjänsten till WEBBPLATSEN innehåller tekniska länkanordningar, kataloger och till och med sökverktyg som gör att ANVÄNDAREN kan komma åt andra internetsidor och portaler (hädanefter "Länkade webbplatser"). I dessa fall ansvarar UNICORN WINES endast för innehållet och tjänsterna som tillhandahålls på de länkade webbplatserna i den utsträckning det har effektiv kunskap om olagligheten och inte har inaktiverat länken med tillbörlig aktsamhet. I händelse av att ANVÄNDAREN anser att det finns en länkad webbplats med olagligt eller olämpligt innehåll, kan han / hon meddela UNICORN WINES utan, i vilket fall som helst, detta meddelande medför skyldighet att ta bort motsvarande länk.

3.6.2. Under inga omständigheter bör förekomsten av länkade webbplatser förutsätta formalisering av avtal med ansvariga eller ägare av dessa, inte heller rekommendation, marknadsföring eller identifiering av UNICORN WINES med uttalanden, innehåll eller tjänster som tillhandahålls.

3.6.3. UNICORN WINES känner inte till innehållet och tjänsterna på de länkade webbplatserna och är därför inte ansvarigt för de skador som orsakats av olagligheten, kvaliteten, föråldrade, otillgängligheten, felen och värdelösheten hos innehållet och / eller tjänsterna på de länkade webbplatserna. för andra skador som inte direkt kan hänföras till UNICORN WINES.

3.6.4. I de fall där ANVÄNDAREN kan komma åt eller omdirigeras till länkade webbplatser som möjliggör upphandling av tjänster och / eller produkter, vet ANVÄNDAREN och accepterar att UNICORN WINES fungerar som en mellanhand som underlättar nämnda tillgång, för vilken de inte kommer att vara ansvariga varken indirekt eller subsidiärt för skador av något slag som härrör från fri användning och / eller upphandling av nämnda tjänster och tredjepartsprodukter, samt bristen på laglighet, tillförlitlighet, användbarhet, sanning, noggrannhet, fullständighet och aktualitet hos sig själva. Som ett exempel och på inget sätt begränsande är UNICORN WINES inte ansvarigt för skador av något slag som uppstår på grund av bristande efterlevnad eller brott mot avtalsförpliktelser som förvärvats av tredje part; utförande av illojal konkurrens och olaglig reklam; otillräckligheten och bedrägerierna för förväntningarna hos nämnda tjänster och tredjepartsprodukter och av laster och defekter av alla slag som kan förekomma i dem.

4. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

4.1. Allt innehåll på webbplatsen, förstått som exempel, texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknik, programvara, länkar och annat audiovisuellt eller ljudinnehåll, liksom dess grafiska design och källkoder, är UNICORN WINES eller tredje parts immateriella äganderätt, utan att någon av de exploateringsrättigheter som erkänns av gällande bestämmelser om immateriell egendom över dem förstås tilldelas ANVÄNDAREN.

4.2. Varumärkena, handelsnamnen, kännetecknen ägs av UNICORN WINES eller tredje part, utan att det förstås att åtkomst till webbplatsen tillför någon rätt över dem.

4.3. Genom att acceptera dessa allmänna villkor tilldelar användaren kostnadsfritt och exklusivt till UNICORN WINES alla exploateringsrättigheter över kommentarer och åsikter (nedan "innehållet") som användaren publicerar eller vars publikation godkänner på webbplatsen. Nämnda uppdrag kommer att förstås utföras för det globala territoriella omfånget, utan någon begränsning, och för den maximala varaktighet som anges i kungligt lagdekret 1/1996 av den 12 april, som godkänner den konsoliderade texten till immaterialrätten, att reglera, förtydliga och harmonisera de nuvarande rättsliga bestämmelserna i ärendet. UNICORN-VIN kan utnyttja rättigheterna till reproduktion, transformation, distribution och offentlig kommunikation av innehållet, i den vidaste bemärkelsen som erkänns av nämnda lag.

4.4. Användaren, som hävdar att han har alla immateriella rättigheter över de ovan nämnda kommentarerna och åsikterna, åtar sig att ta på sig något anspråk eller ansvar, inklusive ersättning för skador, som någon tredje part kan utöva mot UNICORN WINES för att anse att deras rättigheter har åsidosatts. För någon av de åtgärder som härrör från de skyldigheter som användaren kontrakterar direkt eller indirekt med dessa allmänna villkor.

4.5. På samma sätt åtar sig användaren att hålla UNICORN WINES ofarligt mot skador som han eller en tredje part kan drabbas av till följd av formaliseringen av överföringen av rättigheter som regleras i denna klausul.

5. AVTALSFÖRHÅLLANDEN

5.1. Användningsområde.

5.1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för köp som görs på WEBBPLATSEN.

5.1.2. Med tanke på plattformens egenskaper garanterar UNICORN WINES inte produktens totala tillgänglighet vid inköpstidpunkten oavsett mottagandet av orderbekräftelsemeddelandet. Om UNICORN WINES inte har köpt produkten under beställningen; Förutsatt att ANVÄNDAREN inte vill byta ut produkten kommer full återbetalning av produktens belopp att göras på samma sätt som betalningen gjordes. I händelse av en partiell eller total avkastning kommer UNICORN WINES att göra detsamma under en period som inte överstiger 14 kalenderdagar från det datum då begäran om retur returneras av ANVÄNDAREN. 

5.2. Formalisering av köpet.

Förfarandet för att köpa produkter via WEBBPLATSEN är som följer:

5.2.1. Starta processen genom att trycka på knappen "Köp" som visas bredvid varje produkt.

5.2.2. Seleccionar las unidades de producto que se desean adquirir. En el propio carrito, el USUARIO debe pulsar en “Datos de envío” para introducir su dirección de envío para la correcta recepción de su pedido. A continuación debe pulsarse el botón «realizar pedido».

5.2.3. Om det finns en rabatt eller en presentkupong, måste ANVÄNDAREN inkludera den i kundvagnen på länken i det utrymme som anges för introduktionen av kupongen. I händelse av att kupongen inte matas in i nämnda utrymme och ordern produceras utan rabatt, kommer ANVÄNDAREN inte att kunna göra anspråk efter att ha bekräftat ordern på tillämpningen av rabatten.

5.2.4. I avsnittet "din beställning" kommer ANVÄNDAREN att kunna se namnet på det kurirföretag som kommer att leverera beställningen, den beräknade leveranstiden och kostnaden för denna tjänst, som läggs till den totala kostnaden för beställningen, i det fall som fortsätter. Tryck på "Fortsätt". Det kan vara så att budföretaget som ses under inköpsprocessen skiljer sig av logistikskäl.

5.2.5. ANVÄNDAREN måste välja en av de tillgängliga betalningsmetoder som UNICORN WINES tillhandahåller.

5.2.6. Slutligen måste ANVÄNDARE klicka på "Betala" -knappen. ANVÄNDAREN kommer att få en bekräftelse på att de har accepterat sin beställning med hjälp av ett meddelande på skärmen och via e-post på det konto som de tidigare har tillhandahållit. Alla produkter på webbplatsen marknadsförs baserat på UNICORN WINES försäljningskataloger.

5.2.7. ANVÄNDAREN tar ansvar för korrekt och sanningsfull introduktion av produktleveransdata, UNICORN WINES tar inget ansvar i händelse av att leveransen inte kan göras på grund av felaktigheten eller felaktigheten i uppgifterna.

5.2.8. Orderbeskrivningen är den som ingår i produktens tekniska beskrivning. Varje avvikelse mellan den produkt som köps av konsumenten och den som publiceras på WEBBPLATSEN är UNICORN WINES ansvar.

5.2.9. Vid betalning via banköverföring kan UNICORN WINES inte garantera att priset på produkten kommer att hållas längre än 48 timmar och tillräckligt med lager.

5.2.10. UNICORN WINES erbjuder ANVÄNDARE en inköpstjänst för konsumentprodukter på sin plattform. UNICORN WINES ger inte tillstånd för återförsäljning av dessa inköp eller dokumentation för det, och ANVÄNDAREN är fullt ansvarig för dessa åtgärder och frigör UNICORN WINES från allt ansvar för återförsäljningen av dessa produkter. I händelse av att användare är juridiska personer kommer konsumentlagstiftningen inte att gälla för dem, illustrerande men inte begränsande, rättigheter såsom ångerrätten kommer inte att gälla.

5.3. Pris.

5.3.1. Alla priser och skatter på konsumtion av produkter som publiceras på HEMSIDAN har angivits. 

5.3.2. Priserna anges i euro och i den valuta som motsvarar konsumentens hemvist. UNICORN WINES kommer att tillämpa de valutakonverteringsregler som fastställs av marknaden hela tiden.

5.3.3. Det kan vara fallet med ett uppenbart fel från UNICORN WINES vid introduktionen av produktens pris. I detta fall förbehåller sig UNICORN WINES rätten att annullera beställningen efter kommunikation till ANVÄNDAREN utan kostnad för både UNICORN WINES och SÄLJAREN.

5.4. Betalningar

5.4.1. ANVÄNDAREN kan betala för köp som görs på det sätt som UNICORN WINES gör tillgängligt på sin HEMSIDA enligt vad som anges i avsnittet om köpprocessen. I vilket fall som helst kommer det att handla om system som garanterar betalningssäkerheten. 

5.4.2. UNICORN WINES förbehåller sig rätten att använda elektroniska betalningsmedel från tredje part och / eller finansinstitut för att hantera betalningar som görs av ANVÄNDARE via WEBBPLATSEN, i samarbete med leverantörer av betalningsmedel.

5.4.3. UNICORN WINES har inte tillgång till de bankuppgifter som är kopplade till ANVÄNDARENS betalningsmedel och känner inte till eller registrerar dessa uppgifter under betalningsoperationen.

5.4.4. UNICORN WINES förbehåller sig rätten att avvisa eller avbryta, före kommunikation till ANVÄNDAREN, enligt sitt fulla gottfinnande, de beställningar i vilka de kan hittas:

1- Felaktigheter eller ökända fel i produkten.

2- Felaktigheter eller uppenbara fel i prisuppsättningen via WEBBPLATSEN.

3- Alla misstankar om bedrägeri eller om falsk, ofullständig eller felaktig väsentlig information har tillhandahållits av ANVÄNDARE.

Sätt att betala

 

 

Inköp av produkter i UNICORN WINES möjliggör följande betalningsmetoder:

 

 

1.-Betalning med betalkort eller kreditkort (VISA och MASTERCARD) via Paypal
2.-Betalning med Paypal Express Checkout (tillägg på 4%) *
3.-Betalning med ditt Paypal-konto och kredit (tillägg på 4%) *
4.-Genom banköverföring.

 

 

För att använda de betalningar som erbjuds av Paypal måste användaren ha ett Paypal-konto eller använda betalningssystemet utan registrering via ett kredit- / bankkort. Data som utbyts mellan Paypal och klienten skyddas alltid genom att kryptera dem.

 

 

För betalning via banköverföring, efter att beställningen har slutförts, kommer användaren att få en proformafaktura som innehåller produkterna, det totala priset och ett löpande konto som banköverföringen ska göras till. För att underlätta förfarandena måste användaren i begreppet överföring ange ordernumret.

 

 

* Betalning via Paypal medför en ökning av ordern 4%, vilket är de provisioner som företaget tar ut för att tillhandahålla tjänsten. 

5.4.5. UNICORN WINES förbehåller sig rätten att begära en kopia per fax eller e-post av det kort som används i inköps- och identitetsdokumentet, kontoutdrag, nationellt identitetsdokument, pass eller motsvarande dokumentation av användarens DNI för att bekräfta riktigheten i de tillhandahållna uppgifterna.

5.4.6. För att fortsätta med betalning via banköverföring måste ANVÄNDAREN göra en överföring med de uppgifter som kommer att visas i beställningsbekräftelsemeddelandet. Den anger kontonumret till vilket du måste göra överföringen, beloppet och referensen som du måste bifoga för att påskynda processen för slutlig godkännande av din beställning. Beställningen kommer att behandlas när hela orderbeloppet har mottagits och leveransperioden som meddelats ANVÄNDAREN kommer att räknas från mottagandet av hela beloppet på kontot. Beställningen via banköverföring är giltig i 48 timmar. Alla betalningar som gjorts efter den perioden kan komma att ändras i produkttillgänglighet eller priser.

5.4.7 ANVÄNDAREN godkänner uttryckligen UNICORN WINES, i händelse av en faktura för de köpta produkterna, att ta emot samma i elektroniskt format och i det lagliga betalningsmedlet i landet som motsvarar SÄLJARENS säte.

5.4.8. En caso de realizar el pago mediante PayPal y si ha creado un acuerdo de cobro con PayPal marcando la casilla de «Recordar datos de PayPal» y desea cancelar dicho acuerdo podrá hacerlo accediendo a su cuenta de usuario, desde el apartado «Mi cuenta -> Editar Perfil” o accediendo a su cuenta de PayPal y cancelando el acuerdo. El USUARIO manifiesta que en este supuestos sus datos son tratados por PayPal.

5.5. Frakt- och leveranskostnader.

5.5.1. Fraktkostnaderna för USER: s beställningar kommer att antas av USER, såvida inte annat uttryckligen anges.

5.5.2. UNICORN WINES anger priset på fraktkostnaderna i beställningsprocessen; Dessa utgifter måste godkännas av ANVÄNDAREN innan ordern accepteras, såvida de inte ingår i priset. Dessa kostnader definieras nedan:

- Spanien - utan 6 flaskor
- Balearerna, Ceuta och Melilla - 6 flaskor 22,00 € - 12 flaskor 32,00 €
- Kanarieöarna - 6 flaskor 65,00 € - 12 flaskor 90,00 €
- Europa - Konsultera beroende på land.

Leveranstiden är 24 timmar / 48 timmar från det att de samlas in av transportföretaget vid våra anläggningar.

Fraktkostnader inkluderar, förutom transporten av produkterna, även förpackningen i lådor som är särskilt utformade för transport av flaskor samt moms.

UNICORN WINES kommer att ange ANVÄNDAREN före inköpsprocessen eventuella ytterligare kostnader som uppkommit i upphandlingsprocessen.

5.5.3. UNICORN WINES kommer att informera KUNDEN om de beräknade leveranstiderna för beställningen i köpprocessen. Leveranstiderna som anges i beställningen är endast en uppskattning och avser arbetsdagar. UNICORN WINES hanterar beställningen som placeras av ANVÄNDAREN inom högst 72 arbetstimmar från betalningsdagen, förutom i vissa specifika fall där UNICORN WINES anger att ytterligare dagar är nödvändiga för att förbereda beställningen eller till ankomsten av produkterna . UNICORN WINES ansvarar inte för förseningar utöver den beräknade leveranstiden.

5.5.4. Det är ANVÄNDARENS ansvar att kontrollera beställningen vid leveransen och att vid den tidpunkten utföra alla påståenden som den anser vara berättigade, såsom produktbrott eller brist på sådana. I händelse av att ANVÄNDAREN inte meddelar transportören vid leveransen och i det relevanta dokumentet (leveransbrev) någon avvikelse med den mottagna beställningen (brott, brist på varor, felaktiga produkter), kommer UNICORN WINES inte att ansvara för fordringar eller kostnader som härrör från ett efterföljande anspråk. UNICORN WINES kan begära, före varje anspråk från ANVÄNDAREN på grund av en incident i leveransen, fotografier som bekräftar nämnda påstående.

5.5.4. Logistikhanteringen av order motsvarar leverantörerna av nämnda tjänster som kontraktats av UNICORN WINES, så UNICORN WINES ingriper inte på något sätt i denna process. UNICORN WINES tar inget ansvar som härrör från överträdelsen av de skyldigheter som beskrivs i denna klausul på grund av logistikoperatörens handling eller försummelse, utan att det påverkar de steg som UNICORN WINES fritt kan genomföra för att hjälpa till att hitta den bästa lösningen på incidenterna som har inträffat på parternas begäran. I händelse av att UNICORN WINES ansvarar för logistikhantering kommer ANVÄNDAREN att informeras vederbörligen i förväg.

5.5.5. Leveransen av beställningarna kommer att ske på den leveransadress som fritt anges av ANVÄNDAREN i beställningsformuläret, så länge adressen ingår i leveransområdena som ingår i plattformen. För dessa ändamål informeras ANVÄNDARE om att en postlåda inte accepteras som leveransadress, i vilket fall ANVÄNDAREN kommer att informeras i förväg om sådana omständigheter och beställningen kommer att annulleras om inte ANVÄNDAREN kan erbjuda en alternativ adress i samma lokalitet. UNICORN WINES tar inget ansvar när leveransen av produkten inte sker på grund av felaktigheten eller felaktigheten i de uppgifter som ANVÄNDAREN tillhandahåller för detta ändamål, samt i händelse av att leveransen inte kan göras av skäl utanför kontrollen av rederiet som tilldelats för detta ändamål, liksom mottagarens frånvaro.

5.5.6. Beställningen levereras på kortast möjliga tid och under alla omständigheter alltid före trettio (30) kalenderdagar från orderbekräftelsedatumet. Även om den ungefärliga leveranstiden är informerad i beställningen förbehåller sig UNICORN WINES rätten att ändra denna period, så länge den tidigare informerar ANVÄNDAREN. Leveranstiden som rapporteras i beställningen är informativ, den är inte avtalsenlig. Förutsatt att produkten inte har skickats och / eller att den totala leveranstiden från betalningsdatumet för beställningen överstiger 30 kalenderdagar, kan ANVÄNDAREN annullera sin beställning utan kostnad och få återbetalning.

5.5.7 Leveranser sker på vardagar (måndag till fredag) och under öppettider (9 till 19). Tyvärr erbjuds leveranser inte på helger eller utanför öppettider och på helger eller helgdagar, oavsett om ANVÄNDAREN begär dessa alternativ i sin beställning eller i någon kommunikation till UNICORN WINES-teamet.

5.6. Uttag och återkomst.

5.6.1. Beställningar kan avbeställas utan kostnad förrän den tidpunkt då sändningen har förberetts för sändning till ANVÄNDAREN. Om användarens annulleringsbegäran anländer efter att beställningen har förberetts betraktas ANVÄNDAREN som en återbetalning.

5.6.2. ANVÄNDAREN kan fritt återkalla försäljningsavtalet utan att ange skälen inom en period på fjorton (14) kalenderdagar efter mottagandet av produkten. Datumet för kvittot som certifierar leveransen av produkten kommer att starta beräkningen av den ovannämnda fjorton (14) dagarsperioden.

5.6.3. För att utöva sin ångerrätt måste ANVÄNDAREN meddela den till e-postadressen orders@unicornwines.es Anger för identifierings- och hanteringsändamål det e-postmeddelande som används för köpet och ordernumret. UNICORN WINES kommer att svara på ANVÄNDAREN och specificera de exakta instruktionerna för utövandet av ångerrätten.

5.6.4 ANVÄNDAREN bär kostnaderna och resten av procedurerna för att returnera produkten, som måste förpackas och skickas på ett säkert sätt, så att de returnerade varorna kommer i perfekt skick. ANVÄNDAREN är ansvarig för eventuella skador eller skador som produkten lidit i denna process.

5.6.5. UNICORN WINES, i händelse av annullering av beställningen, kommer att göra en återbetalning av den totala beställningen och subtrahera de insamlingskostnader som UNICORN WINES vanligtvis kommer att hantera med samma betalningsmetod som användaren använde för inköp av produkten inom en maximal period av FOURTEEN (14) kalenderdagar från verifiering av korrekt skick för produkten som skickats av KUNDEN till UNICORN WINES.

5.6.6. UNICORN WINES accepterar endast retur av produkten när användningen har begränsats till enbart verifiering av att användaren använder den ovannämnda produkten i enlighet med gällande lagstiftning.

5.6.7. UNICORN WINES accepterar inte retur av någon produkt som lider av försämring som tillskrivs KLIENTEN.

5.6.8. Produkten måste returneras i originalförpackningen och i perfekt skick, det vill säga inte skadas eller smutsas av KUNDEN eller öppnas, och den kommer att skickas till den plats som anges av UNICORN WINES i instruktionerna som skickas till KUNDEN. På samma sätt måste förpackningen identifieras fullständigt och fullständigt för att veta vem som är avsändaren. Om den inte skickas under de villkor som beskrivs i dessa villkor, kommer tillgången att drabbas av en avskrivning som i alla fall måste betalas av KLIENTEN.

5.6.9. Det finns inget tillbakadragande i de fall som avses i artikel 103 i kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november, som godkänner den konsoliderade texten till den allmänna lagen för försvar av konsumenter och användare. På ett uppräkande men icke-begränsande sätt finns det ingen återbetalning när det gäller personliga eller lättfördärvliga produkter utan att det påverkar föregående, i händelse av tvivel kan KUNDEN kontakta UNICORN WINES i förväg.

5.6.10. I händelse av ett fel vid leveransen eller en defekt i produkten förbinder sig UNICORN WINES att byta ut den defekta produkten mot en annan så länge den är tillgänglig. UNICORN WINES tar hand om retur- och leveranskostnader. I händelse av att ändringen inte kunde göras återbetalas beloppet för produkten inom 14 kalenderdagar. För att göra en retur effektiv, kontakta oss på telefon (+34) 600 44 37 17 eller via e-post orders@unicornwines.es

 

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

Alla användare samtycker till att följa webbplatsens integritetspolicy i enlighet med bestämmelserna i följande avsnitt: Integritetspolicy

På samma sätt använder denna webbplats sina egna och tredjepartscookies: Cookies policy

7. Klausulernas otrevlighet och ineffektivitet.

Om någon klausul som ingår i dessa allmänna villkor förklaras helt eller delvis ogiltig eller ineffektiv, kommer sådan ogiltighet eller ineffektivitet endast att påverka nämnda bestämmelse eller den del av den som är ogiltig eller ineffektiv, de nuvarande allmänna villkoren som finns i allt annat och en sådan bestämmelse övervägs helt eller delvis som inte ingår.

8. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION.

10.1. Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med Spaniens lagar.

10.2. Parterna underkastar sig, efter eget val, för att lösa konflikter och avstå från annan jurisdiktion för domstolarna och domstolarna för användarens hemvist.

10.3. Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för alternativ tvistlösning som alla konsumenter kan komma åt via följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

För all information kan du kontakta orders@unicorn.es