Unicorn-viner

Sekretess och cookiepolicy

Integritetspolicy

I överensstämmelse med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria spridningen av dessa uppgifter (“RGPD ”), I organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (“ LOPDGDD ”), liksom i alla andra tillämpliga bestämmelser om dataskydd, Vi ger dig utökad information om behandlingen av dina personuppgifter i denna sekretesspolicy (nedan "Integritetspolicy").

1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?
Identitet: Unicorn Wines SL (hädanefter UNICORN WINES)

Postadress: C / Isabel la Católica 12. Santander, Spanien

Telefon: (+34) 600 443717

E-post: PEDIDOS@UNICORNWINES.ES

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet: PEDIDOS@UNICORNWINES.ES

2. För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
På UNICORN WINES behandlar vi informationen från intresserade personer för följande ändamål:

2.1. Hantera användarregistreringen och kunna styra utvecklingen och fullföljandet av det avtalsförhållande som upprätthålls med dem och i den meningen tillhandahålla onlineförsäljningstjänsten för de produkter som erbjuds via webbplatsen https: // www .unicornwines.es. I synnerhet kommer UNICORN WINES att behandla följande datakategorier och för de specifika ändamål som anges nedan:

Kategorier av personuppgifter och Syftet med behandlingen
 - Grundläggande information som krävs för registrering, tillhandahållande av försäljningstjänster online och användarprofilhantering (åtkomstdata, registreringsinformation, namn, adress, födelsedatum, användarnamn och lösenord). För användarvalidering, skapande av ett konto i UNICORN WINES och tillhandahållande av tjänster av UNICORN WINES.
- Grundläggande kontaktinformation (telefon och e-postadress). Att kontakta klienten för genomförandet av avtalsförhållandet; skicka reklam (om tillämpligt).
- Ytterligare kontaktinformation (ytterligare identitetsuppgifter, t.ex. ID eller pass). För verifiering av kundens identitet och förebyggande av bedrägerier. Information om transaktioner samt fakturerings- och leveransadress. Betalningshantering och fullgörande av avtalsförhållandet.
- Användningsdata, särskilt teknisk och enhetsrelaterad information och dataöverföring (IP-adress, funktionell data och webbspårning, inloggnings- och webbanvändningsdata). För anpassning av erbjudandena; buggfixar, förebyggande av bedrägerier, förbättringar av tjänster, förbättring av användargränssnittet och, i förekommande fall, för marknadsföring.

2.2 Hantera anspråk, samt svara på frågor som användare kan lämna i samband med webbplatsen eller tjänsterna;

2.3 Att skicka kommersiell kommunikation, inklusive elektroniskt, om våra produkter och tjänster som vi förstår kan vara av intresse för användaren;

2.4 För att hantera ditt deltagande i tävlingar och marknadsföringsaktiviteter utförda av UNICORN WINES.

2.5 För att bearbeta information som vi har fått genom cookies, som beskrivs mer detaljerat i Cookiepolicyn. Nämnda behandlingar är helt föremål för vad som fastställs i ovannämnda policy; Y

2.6 Följ i förekommande fall de juridiska skyldigheter som gäller för UNICORN-VIN, såsom de som härrör från skatteregler och förhindrande av penningtvätt.

3. Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandlingen som anges i avsnitt 2.1 och 2.2 är genomförandet av användningsvillkoren och kontraktet.

När det gäller avsnitt 2.3, 2.4, 2.5 är den rättsliga grunden användarens eget samtycke, som kan återkallas när som helst utan att det påverkar tillhandahållandet av tjänsten. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta följande e-postadress: orders@unicornwines.es.

Trots den elektroniska och icke-elektroniska kommersiella kommunikationen som skickas när vi har ditt samtycke enligt ovan, kan vi också skicka meddelanden till dig när du är vår klient. I det här fallet skickar vi bara information som är länkad till oss och som är relaterad till våra produkter och / eller tjänster som är identiska eller liknar de du har kontrakterat. I dessa fall har vi ett legitimt intresse av att behandla dina kontaktuppgifter och hålla dig informerad om någon av våra produkter och tjänster, där intresset har företräde framför dina rättigheter med tanke på den aktuella uppgifternas känsliga natur och det faktum att förhållandet som skapats med våra kunder härrör från rimlig förväntan att få denna typ av kommunikation.

Slutligen är den rättsliga grunden för behandlingen som anges i avsnitt 2.6 överensstämmelse med de regler som gäller för företaget (som är fallet med lag 58/2003 av den 17 december, Allmän skatt, och lag 35/2006 av den 28 november, av personlig inkomstskatt och delvis ändring av lagarna i bolagsskatt, utländsk inkomst och eget kapital och deras respektive utvecklingsregler och andra regler som kan följa av app).

4. Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?
De personuppgifter som tillhandahålls kommer att sparas så länge som kundens eller den registrerade användarens tillstånd på vår webbplats hålls, personuppgifterna förvaras efter avtalsförhållandets upphörande, vederbörligen blockerade, under de lagligt fastställda perioderna för att uppfylla det ansvar som kan härledas från det. I synnerhet kommer de personuppgifter som krävs för att skicka elektronisk kommersiell kommunikation att behandlas så länge du inte återkallar ditt samtycke och, när det har återkallats, under den period som är absolut nödvändig för att svara för de ansvarsområden som kan ha sitt ursprung . I vilket fall som helst, när personuppgifter inte är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in och medan de inte raderas permanent, kommer de att sparas.

5. Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?
Inga uppgifter kommer att förmedlas till tredje part utom rättslig skyldighet eller när det är absolut nödvändigt för att försvara UNICORN WINES rättigheter och legitima intressen. Trots det ovanstående kommer de tredje parter till vilka UNICORN WINES har anförtrott tillhandahållandet av tjänster i sin egenskap av behandlingschefer (till exempel tekniska och IT-supportleverantörer) kommer att ha tillgång till personuppgifter, både i förhållande till exploateringen av verksamheten och administrationen av UNICORN WINES.

Eftersom UNICORN WINES, som beskrivs i företagets cookiepolicy, använder vissa kakor och tredjepartsteknik vars servrar i vissa fall ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan dina uppgifter överföras till nämnda servrar i tredje part. särskilt USA). I vilket fall som helst, kom ihåg att UNICORN WINES tecknar motsvarande avtal med sådana leverantörer för att garantera en nivå av dataskydd som motsvarar den som föreskrivs i europeiska regler. Närmare bestämt kommer de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen vid behov undertecknas och för internationella överföringar till USA kommer det att garanteras att de avtalade leverantörerna är registrerade i avtalet mellan EU och USA Privacy Shield.

6. Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?
Alla har rätt att få information om huruvida UNICORN WINES behandlar personuppgifter som berör dem eller inte.

Intresserade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter (och att komplettera sådana som är otillräckliga), begära att de raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål som samlades in och begärde att de skulle kunna överföras.

Under vissa omständigheter kan de berörda parterna begära en begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall vi bara behåller dem för att utöva eller försvara anspråk.

Under vissa omständigheter och av skäl relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna invända mot behandlingen av deras uppgifter. I det här fallet kommer UNICORN WINES att sluta bearbeta uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.

Du kan väsentligt utöva dina rättigheter på följande sätt: genom att skicka ett e-postmeddelande till requests@unicornwines.es, vederbörligen identifiera dig själv och uttryckligen ange den specifika rättighet som du vill utöva.

Om du har gett ditt samtycke för ett specifikt ändamål har du rätt att när som helst återkalla samtycket utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan det dras tillbaka.

Om du känner att dina rättigheter kränks när det gäller skyddet av dina personuppgifter, särskilt när du inte har fått tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter mot UNICORN WINES, kan du lämna in ett krav till tillsynsmyndigheten angående skydd av behöriga uppgifter (i Spanien, den spanska myndigheten för dataskydd: www.agpd.es).

7. Mer information om behandlingen av dina uppgifter.
Behandlingen av de uppgifter som samlas in via datainsamlingsformuläret på webbplatsen eller på annat sätt kommer att införlivas i registret över behandlingsaktiviteter som UNICORN WINES ansvarar för.

UNICORN WINES behandlar uppgifterna konfidentiellt och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera lämplig säkerhetsnivå för behandlingen, i enlighet med kraven i RGPD, Organic Law 3/2018, av 5 december, Skydd av personuppgifter och garanti av digitala rättigheter och andra tillämpliga bestämmelser om dataskydd.

Det kan emellertid inte garantera systemens absoluta sårbarhet, och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning tar det inget ansvar för skador som härrör från ändringar som tredje part kan orsaka i datorsystem, elektroniska dokument eller användarfiler. . Om du väljer att lämna vår webbplats via länkar till webbplatser som inte tillhör vår enhet, kommer UNICORN WINES inte att ansvara för sekretesspolicyn för nämnda webbplatser eller för de cookies som de kan lagra på användarens dator.