Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden en contract

1. EIGENDOM

De eigenaar van de website is Unicorn Wines SL (hierna Unicorn Wines) met maatschappelijke zetel te C/ Isabel la Católica 12. Santander, Spanje en met CIF B39870183.

Het bedrijf is geregistreerd in het Santander Mercantile Registry; Inhoud: 1193; Folio: 165; Blad: S-32989; Inschrijving: 1e.

Het e-mailadres van de klantenservice: orders@unicornwines.es

2. DOEL.

2.1. UNICORN WINES stelt beschikbaar via de websites van zijn eigendom, APP of enig ander middel dat in de toekomst een technologisch platform (hierna "WEBSITE") opricht waar wijnen, bieren, alcoholen, alcoholische dranken, voedsel of andere producten of diensten gericht op Gebruikers (hierna "GEBRUIKERS" of "KLANTEN").

3.2. UNICORN WINES kan, altijd afhankelijk van de ontwikkeling en evolutie van zijn producten en diensten, zijn WEBSITE uitbreiden of wijzigen, met inbegrip van of ter vervanging van nieuwe producten, diensten, activiteiten of inhoud.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en contractering.

3.1.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Contracten (hierna "de Algemene Voorwaarden") regelen, samen met het Privacybeleid, de toegang en het gebruik door de GEBRUIKER van de WEBSITE, evenals het contracteren van producten en diensten via deze.

3.1.2. De GEBRUIKER dient deze Algemene Voorwaarden bij elk bezoek aan de Website aandachtig te lezen, aangezien deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd.

DE GEBRUIKER verklaart:

  • Dat je hebt gelezen en begrepen wat hier staat;
  • Dat u een wettelijke leeftijd heeft en voldoende wettelijke leeftijd hebt om alcoholische dranken te kopen volgens de wetgeving van het land waar u woont en over voldoende contractkracht beschikt.
  • Dat hij alle hierin uiteengezette verplichtingen op zich neemt.

3.1.3 De eigenaar van de WEBSITE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving enige wijziging of update van de inhoud en diensten door te voeren; van deze Algemene Voorwaarden en, in het algemeen, uit hoeveel elementen het ontwerp en de configuratie van de Website vormen.

3.2 Toegang tot de WEBSITE en wettelijke leeftijd.

3.2.1. De toegang tot de WEBSITE is gratis, met uitzondering van de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt aangeboden door de toegangsprovider die door de GEBRUIKER is gecontracteerd.

3.2.2. Aangezien de inhoud en diensten van de WEBSITE onder andere betrekking hebben op alcoholische dranken, is toegang ertoe alleen toegestaan aan personen die meerderjarig zijn in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving van hun woonstaat. Als je minderjarig bent, verlaat dan onmiddellijk de website.

3.3. Behoefte aan registratie.

3.3.1. Over het algemeen is de registratie van de GEBRUIKER niet nodig om toegang te krijgen tot de diensten en inhoud van de WEBSITE. Het gebruik van bepaalde diensten en inhoud kan echter onderworpen zijn aan de voorafgaande registratie van de GEBRUIKER.

3.3.2. De door de GEBRUIKER ingevoerde gegevens moeten te allen tijde juist, actueel en waarheidsgetrouw zijn. De geregistreerde GEBRUIKER is te allen tijde verantwoordelijk voor de bewaring van zijn wachtwoord, en aanvaardt dus alle schade die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik ervan, evenals uit de overdracht, openbaarmaking of verlies ervan. Voor deze doeleinden wordt de toegang tot beperkte gebieden en/of het gebruik van diensten en inhoud gemaakt onder het wachtwoord van een geregistreerde GEBRUIKER geacht te zijn gedaan door de geregistreerde GEBRUIKER, die in ieder geval verantwoordelijk is voor de toegang en het gebruik.

3.3.3. Door u te registreren op ons platform, verkrijgt u de status van gebruiker, klant of commercieel contactpersoon van UNICORN WINES, daarom, zoals aangegeven in ons privacybeleid, wordt ons bedrijf beschermd door het legitieme belang dat is vastgelegd in de Europese beschermingsverordening van gegevens en in de wet van diensten voor de informatiemaatschappij en elektronische handel voor het verzenden van elektronische commerciële communicatie. In deze e-mails krijgt u de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen. Lees ons privacybeleid.

3.4. Gebruiksregels.

3.4.1. De Gebruiker stemt ermee in de Website en al zijn inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de goede zeden, de openbare orde en deze Algemene Contractvoorwaarden.

3.4.2. Evenzo is het verplicht om correct gebruik te maken van de diensten en / of inhoud van de WEBSITE en deze niet te gebruiken voor het uitvoeren van illegale activiteiten of activiteiten die een misdrijf vormen, die de rechten van derden schenden en / of die de regelgeving schenden op intellectuele en industriële eigendom. , of enige andere regels van het toepasselijke rechtssysteem.

3.4.3 De GEBRUIKER verbindt zich ertoe geen materiaal en informatie zoals gegevens, inhoud, berichten, tekeningen, geluids- en beeldbestanden, foto's of software die in strijd zijn met de wet, door te geven, te introduceren, te verspreiden en ter beschikking te stellen aan derden , goede zeden, openbare orde en deze Algemene Voorwaarden. Bij wijze van voorbeeld, en in geen geval beperkend of exclusief, verbindt de Gebruiker zich ertoe om:

I.- Introduceer of verspreid geen inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische aard, verontschuldigingen voor terrorisme of die de mensenrechten schenden of die aanmoedigen tot niet-verantwoordelijke consumptie van alcohol.

II.- Geen dataprogramma's (virussen en schadelijke software) op het netwerk introduceren of verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de computersystemen van de access provider, diens leveranciers of derde internetgebruikers.

III.- Geen enkele vorm van informatie, element of inhoud aan derden te verspreiden, door te geven of ter beschikking te stellen die in strijd is met de grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk en in internationale verdragen zijn erkend.

IV.- Geen enkele vorm van informatie, element of inhoud die illegale of oneerlijke reclame vormt, verspreiden, doorgeven of beschikbaar stellen aan derden.

V.- Verstuur geen ongevraagde of geautoriseerde reclame, reclamemateriaal, "junkmail", "kettingbrieven", "piramidestructuren" of enige andere vorm van ongevraagde bezorging, behalve in die gebieden (zoals commerciële ruimtes) die zijn exclusief voor bedacht.

VI.- Geen valse, dubbelzinnige of onnauwkeurige informatie en inhoud introduceren of verspreiden op een manier die de ontvangers van de informatie misleidt.

VII.- Zich niet voordoen als andere Gebruikers die hun registratiesleutels gebruiken voor de verschillende diensten en/of inhoud van de Website.

VIII.- Geen enkele vorm van informatie, element of inhoud aan derden te verspreiden, over te dragen of ter beschikking te stellen die een schending inhoudt van de rechten van intellectuele en industriële eigendom, patenten, handelsmerken of auteursrechten die overeenkomen met de eigenaren van de Website of met derden.

IX.- Geen enkele vorm van informatie, element of inhoud die een inbreuk vormt op het communicatiegeheim en de wetgeving inzake gegevensbescherming, verspreiden, doorgeven of ter beschikking stellen aan derden.

De gebruiker verbindt zich ertoe UNICORN WINES te vrijwaren van elke mogelijke claim, boete, boete of sanctie die hij zou moeten dragen als gevolg van de schending door de gebruiker van een van de bovengenoemde gebruiksregels, UNICORN WINES behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomstige schadevergoeding.

3.5. Uitsluiting van aansprakelijkheid.

3.5.1. De toegang van de GEBRUIKER tot de WEBSITE houdt voor UNICORN WINES niet de verplichting in om de afwezigheid van virussen, wormen of enig ander schadelijk computerelement te controleren. Het komt in ieder geval overeen met de GEBRUIKER, de beschikbaarheid van adequate hulpmiddelen voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma's.

3.5.2. UNICORN WINES is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan de software en computerapparatuur van de GEBRUIKER of derden tijdens het gebruik van de diensten aangeboden op de WEBSITE.

3.5.3 UNICORN WINES is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan de GEBRUIKER die storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken veroorzaakt die de opschorting, annulering of onderbreking van de WEBSITE-service veroorzaken tijdens de levering van dezelfde of eerder.

3.6. Inhoud en diensten die via de website zijn gelinkt.

3.6.1. De toegangsservice tot de WEBSITE omvat technische koppelingsapparaten, directory's en zelfs zoekhulpmiddelen waarmee de GEBRUIKER toegang kan krijgen tot andere internetpagina's en portals (hierna "Gelinkte Sites"). In deze gevallen is UNICORN WINES alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die op de Gelinkte Sites worden geleverd voor zover het daadwerkelijk op de hoogte is van de onwettigheid en de link niet met de nodige zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd. In het geval dat de GEBRUIKER van mening is dat er een gelinkte site is met illegale of ongepaste inhoud, kan hij / zij UNICORN WINES hiervan op de hoogte stellen zonder dat deze communicatie in elk geval de verplichting met zich meebrengt om de bijbehorende link te verwijderen.

3.6.2. Het bestaan van gelinkte sites mag in geen geval de formalisering van overeenkomsten met de verantwoordelijken of eigenaren ervan veronderstellen, noch de aanbeveling, promotie of identificatie van UNICORN WINES met de verklaringen, inhoud of geleverde diensten.

3.6.3. UNICORN WINES kent de inhoud en diensten van de Gelinkte Sites niet en is daarom niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door de onwettigheid, kwaliteit, achterhaaldheid, onbeschikbaarheid, fouten en nutteloosheid van de inhoud en/of diensten van de Gelinkte Sites. voor enige andere schade die niet direct aan UNICORN WINES is toe te rekenen.

3.6.4. In de gevallen waarin de GEBRUIKER toegang heeft tot of wordt doorgestuurd naar gelinkte sites die het contracteren van diensten en/of producten mogelijk maken, weet en aanvaardt de GEBRUIKER dat UNICORN WINES slechts optreedt als een tussenpersoon die de toegang faciliteert, waarvoor hij niet verantwoordelijk is , noch indirect of subsidiair, voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gratis gebruik en / of contracteren van genoemde diensten en producten van derden, evenals het gebrek aan wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de zich. Bij wijze van voorbeeld, en op geen enkele manier beperkend, is UNICORN WINES niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit gebrekkige naleving of schending van contractuele verbintenissen die door derden zijn verworven; het plegen van oneerlijke concurrentie en illegale reclame; de ontoereikendheid en fraude van de verwachtingen van genoemde diensten en producten van derden en van de ondeugden en defecten van alle soorten die zich daarin kunnen voordoen.

4. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

4.1. Alle inhoud van de Website, begrepen als bijvoorbeeld de teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, zijn de eigendom van intellectueel eigendom van UNICORN WINES of van derden, zonder dat enig van de exploitatierechten erkend door de huidige regelgeving inzake intellectueel eigendom daarover geacht wordt te worden overgedragen aan de GEBRUIKER.

4.2. De handelsmerken, handelsnamen, onderscheidende tekens zijn eigendom van UNICORN WINES of derden, zonder dat wordt begrepen dat de toegang tot de Website enig recht daarop toekent.

4.3. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, draagt de Gebruiker kosteloos en exclusief alle exploitatierechten over de opmerkingen en meningen (hierna "de Inhoud") over die de Gebruiker publiceert of waarvan de publicatie op de website geautoriseerd is. Deze opdracht wordt geacht te worden uitgevoerd voor de wereldwijde territoriale reikwijdte, zonder enige beperking, en voor de maximale duur bepaald in Koninklijk Wetsbesluit 1/1996 van 12 april, dat de geconsolideerde tekst van de Intellectuele eigendomswet goedkeurt, het regulariseren, verduidelijken en harmoniseren van de huidige wettelijke bepalingen ter zake. UNICORN WINES mag de rechten van reproductie, transformatie, distributie en openbare mededeling van de inhoud exploiteren, in de ruimste zin erkend door genoemde wet.

4.4. De Gebruiker, die beweert alle intellectuele eigendomsrechten op de bovengenoemde opmerkingen en meningen te hebben, verbindt zich ertoe om elke claim of aansprakelijkheid op zich te nemen, inclusief vergoeding voor schade, die een derde partij kan uitoefenen tegen UNICORN WINES wegens het beschouwen van hun rechten geschonden. de handelingen die voortvloeien uit de verplichtingen die de Gebruiker direct of indirect aangaat met deze Algemene Voorwaarden.

4.5. Eveneens verbindt de Gebruiker zich ertoe UNICORN WINES te vrijwaren tegen alle schade die hij of een derde mocht lijden als gevolg van de formalisering van de overdracht van rechten geregeld in deze clausule.

5. AANNEMINGSVOORWAARDEN

5.1. Toepassingsgebied.

5.1.1 Deze algemene contractvoorwaarden zijn van toepassing op aankopen gedaan op de WEBSITE.

5.1.2. Gezien de kenmerken van het platform, garandeert UNICORN WINES geen totale beschikbaarheid van het product op het moment van aankoop, ongeacht de ontvangst van de e-mail met de orderbevestiging. In het geval dat UNICORN WINES het product niet heeft gekocht tijdens de bestelling; Op voorwaarde dat de GEBRUIKER het product niet wenst om te ruilen, zal een volledige terugbetaling van het bedrag van het product plaatsvinden via hetzelfde middel als waarmee de betaling is gedaan. In het geval van een gedeeltelijke of volledige teruggave, zal UNICORN WINES dit doen binnen een periode van niet meer dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop genoemd verzoek tot teruggave door de GEBRUIKER is meegedeeld. 

5.2. Formalisatie van de aankoop.

De procedure om producten te kopen via de WEBSITE is als volgt:

5.2.1. Start het proces door op de "Koop"-knop te drukken die naast elk product verschijnt.

5.2.2. Selecteer de producteenheden die u wilt kopen. In de winkelwagen zelf moet de GEBRUIKER klikken op "Verzendinformatie" om zijn verzendadres in te voeren voor een correcte ontvangst van zijn bestelling. Dan moet u op de knop "bestelling plaatsen" drukken.

5.2.3. In het geval dat er een kortings- of cadeaubon beschikbaar is, moet de GEBRUIKER deze in het winkelwagentje opnemen via de link in de daarvoor bestemde ruimte voor de introductie van de coupon. In het geval dat de coupon niet in de genoemde ruimte is ingevoerd en de bestelling wordt geproduceerd zonder korting, kan de GEBRUIKER na bevestiging van de bestelling geen aanspraak maken op de toepassing van de korting.

5.2.4. In het gedeelte "uw bestelling" kan de GEBRUIKER de naam zien van het koeriersbedrijf dat de bestelling zal bezorgen, de geschatte levertijd en de kosten van deze service, die worden toegevoegd aan de totale kosten van de bestelling, in het geval dat het doorgaat. Druk op "verder" Het kan zijn dat om redenen van logistieke wendbaarheid het koeriersbedrijf dat tijdens het aankoopproces wordt gezien, verschilt.

5.2.5. De GEBRUIKER moet een van de beschikbare betaalmethoden selecteren die UNICORN WINES beschikbaar stelt.

5.2.6. Ten slotte moet de GEBRUIKER op de knop "Betalen" klikken. De GEBRUIKER ontvangt een bevestiging van de acceptatie van zijn bestelling door middel van een bericht op het scherm en per e-mail in het account dat hij eerder heeft opgegeven. Alle producten op de website worden op de markt gebracht op basis van de UNICORN WINES-verkoopcatalogi.

5.2.7. DE GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de juiste en waarheidsgetrouwe invoer van de leveringsgegevens van het product, UNICORN WINES aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval dat de levering niet kan worden uitgevoerd vanwege de onnauwkeurigheid of onjuistheid van de gegevens.

5.2.8. De orderbeschrijving is degene die is opgenomen in de technische beschrijving van het product. Elke discrepantie tussen het product dat door de consument is gekocht en het product dat op de WEBSITE is gepubliceerd, is de verantwoordelijkheid van UNICORN WINES.

5.2.9. In het geval van betaling via overschrijving kan UNICORN WINES niet garanderen dat de prijs van het product na 48 uur en voldoende voorraad behouden blijft.

5.2.10. UNICORN WINES biedt GEBRUIKERS een aankoopservice voor consumentenproducten op haar platform. UNICORN WINES geeft geen toestemming voor de wederverkoop van deze aankopen of documentatie daarvoor, en de GEBRUIKER is volledig verantwoordelijk voor deze acties, waardoor UNICORN WINES wordt ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de wederverkoop van deze producten. In het geval dat gebruikers rechtspersonen zijn, is de consumentenwetgeving niet op hen van toepassing, illustratief maar niet beperkend, rechten zoals het herroepingsrecht zijn niet van toepassing.

5.3. Prijs.

5.3.1. Alle prijzen en belastingen op het verbruik van de producten die op de WEBSITE worden gepubliceerd, zijn aangegeven. 

5.3.2. De prijzen worden aangegeven in euro's en in de valuta die overeenkomt met de woonplaats van de consument. UNICORN WINES zal te allen tijde de door de markt vastgestelde valutawisselregels toepassen.

5.3.3. Er kan sprake zijn van een kennelijke fout van UNICORN WINES bij de introductie van de prijs van het product. In dit geval behoudt UNICORN WINES zich het recht voor om de bestelling te annuleren na mededeling aan de GEBRUIKER zonder kosten voor zowel UNICORN WINES als de VERKOPER.

5.4. Betalingen

5.4.1. De GEBRUIKER kan betalen voor aankopen die zijn gedaan met de middelen die UNICORN WINES beschikbaar stelt op zijn WEBSITE, zoals aangegeven in de sectie over het aankoopproces. Het gaat in ieder geval om systemen die de veiligheid van de betaling garanderen. 

5.4.2. UNICORN WINES behoudt zich het recht voor om, in samenwerking met aanbieders van betaalmiddelen, elektronische betaalmiddelen van derden en/of financiële instellingen te gebruiken voor het beheren van betalingen door GEBRUIKERS via de WEBSITE.

5.4.3. UNICORN WINES heeft geen toegang tot de bankgegevens die gekoppeld zijn aan het betaalmiddel van de GEBRUIKER en kent of registreert deze gegevens niet tijdens de betalingsoperatie.

5.4.4. UNICORN WINES behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, voorafgaande mededeling aan de GEBRUIKER, die bestellingen waarin ze kunnen worden aangetroffen, te weigeren of te annuleren:

1- Onnauwkeurigheden of bekende fouten in het product.

2- Onnauwkeurigheden of kennelijke fouten bij het vaststellen van prijzen via de SITE.

3- Elk vermoeden van fraude of van valse, onvolledige of onnauwkeurige belangrijke gegevens die zijn verstrekt door GEBRUIKERS.

manier om te betalen

De aankoop van producten in UNICORN WINES maakt de volgende vormen van betaling mogelijk:

1.-Betaling per bankpas of creditcard (VISA en MASTERCARD) via Paypal
2.-Betaling via Paypal Express Checkout (toeslag van 4%) *
3.-Betaling met uw Paypal-account en tegoed (Toeslag van 4%) *
4.-Door overschrijving.

Om de door Paypal aangeboden betalingen te gebruiken, moet de Gebruiker een Paypal-account hebben of het betalingssysteem gebruiken zonder registratie via een creditcard / betaalpas. De gegevens die tussen Paypal en de klant worden uitgewisseld, worden te allen tijde beveiligd door ze te versleutelen.

Voor betaling via overschrijving ontvangt de gebruiker na het voltooien van de bestelling een proforma factuur met de producten, de totale prijs en een zichtrekening waarnaar de overschrijving kan worden gedaan. Om de procedures te vergemakkelijken, moet de gebruiker in het concept van de overdracht het bestelnummer aangeven.

* Betaling via Paypal brengt een verhoging van de 4% van de bestelling met zich mee, dit zijn de commissies die door het bedrijf in rekening worden gebracht voor het leveren van de service. 

5.4.5. UNICORN WINES behoudt zich het recht voor om per fax of e-mail een kopie te vragen van de kaart die is gebruikt in het aankoop- en identiteitsdocument, bankafschrift, nationaal identiteitsbewijs, paspoort of gelijkwaardige documentatie van de DNI van de Gebruiker om de juistheid van de verstrekte gegevens te bevestigen.

5.4.6. Om over te gaan tot betaling via overschrijving, moet de GEBRUIKER een overschrijving uitvoeren met de details die in de bevestigingsmail van de bestelling zullen verschijnen. Het zal het rekeningnummer aangeven waarnaar u de overschrijving moet doen, het bedrag en de referentie die u moet bijvoegen om het proces van definitieve acceptatie van uw bestelling te versnellen. De bestelling wordt verwerkt zodra het volledige bedrag van de bestelling is ontvangen en de leveringstermijn die aan de GEBRUIKER is meegedeeld, begint te tellen vanaf de ontvangst van het volledige bedrag op de rekening. De bestelling via overschrijving is 48 uur geldig. Alle betalingen die na die periode worden gedaan, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in productbeschikbaarheid of prijzen.

5.4.7 De GEBRUIKER machtigt UNICORN WINES uitdrukkelijk om, in het geval van het aanvragen van een factuur voor de gekochte producten, deze te ontvangen in elektronisch formaat en in het wettig betaalmiddel van het land dat overeenkomt met de maatschappelijke zetel van de VERKOPER.

5.4.8. In het geval van betaling via PayPal en als u een betalingsovereenkomst met PayPal hebt gemaakt door het vakje "PayPal-gegevens onthouden" aan te vinken en u deze overeenkomst wilt annuleren, kunt u dit doen door naar uw gebruikersaccount te gaan in de sectie "Mijn account -> Profiel bewerken” of door naar uw PayPal-account te gaan en de overeenkomst te annuleren. De GEBRUIKER verklaart dat in dit geval hun gegevens worden verwerkt door PayPal.

5.5. Verzend- en bezorgkosten.

5.5.1. De verzendkosten van de bestellingen van GEBRUIKER komen voor rekening van GEBRUIKER, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

5.5.2. UNICORN WINES zal de prijs van de verzendkosten aangeven in het bestelproces; Deze kosten moeten door de GEBRUIKER worden goedgekeurd voordat de bestelling wordt geaccepteerd, tenzij ze in de prijs zijn inbegrepen. 

De levertijd is 24/48 uur vanaf het moment dat ze worden opgehaald door het transportbedrijf bij onze faciliteiten.

Verzendkosten omvatten, naast het transport van de producten, hun verpakking in dozen die speciaal zijn ontworpen om flessen te vervoeren, evenals btw.

UNICORN WINES zal de GEBRUIKER voorafgaand aan het aankoopproces op de hoogte stellen van eventuele extra kosten die zijn gemaakt in het contractproces.

5.5.3. UNICORN WINES zal de KLANT tijdens het aankoopproces informeren over de geschatte levertijden van de bestelling. De in de bestelling aangegeven levertijden zijn slechts een schatting en hebben betrekking op werkdagen. UNICORN WINES zal de door de GEBRUIKER geplaatste bestelling beheren binnen een maximale periode van 72 werkuren vanaf de datum van betaling, behalve in sommige specifieke gevallen waarin UNICORN WINES aangeeft dat er extra dagen nodig zijn om de bestelling voor te bereiden of om de producten te arriveren . UNICORN WINES is niet verantwoordelijk voor vertragingen naast de geschatte levertijd.

5.5.4. Het is aan de GEBRUIKER om de bestelling op het moment van levering te controleren en op dat moment alle claims uit te voeren die hij gegrond acht, zoals productbreuk of het ontbreken daarvan. In het geval dat de GEBRUIKER de vervoerder op het moment van levering en in het relevante document (leveringsbon) geen afwijkingen aangeeft met de ontvangen bestelling (breuk, gebrek aan koopwaar, verkeerde producten), kan UNICORN WINES niet verantwoordelijk worden gehouden van de vorderingen of de kosten voortvloeiend uit een latere vordering. UNICORN WINES kan, in het geval van een claim van de GEBRUIKER als gevolg van een incident bij de levering, foto's vragen die de claim bevestigen.

5.5.4. Het logistieke beheer van bestellingen komt overeen met de leveranciers van genoemde diensten die door UNICORN WINES zijn gecontracteerd, dus UNICORN WINES komt op geen enkele manier tussen in dit proces. UNICORN WINES aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de schending van de verplichtingen beschreven in deze clausule als gevolg van het handelen of nalaten van de logistieke operator, onverminderd de stappen die UNICORN WINES vrijelijk kan uitvoeren om de beste oplossing voor de incidenten te helpen vinden die zich op verzoek van partijen hebben voorgedaan. In het geval dat UNICORN WINES verantwoordelijk is voor het logistiek beheer, wordt de GEBRUIKER hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

5.5.5. De levering van de bestellingen zal gebeuren op het leveringsadres dat vrijelijk door de GEBRUIKER is aangegeven in het bestelformulier, zolang het adres is opgenomen in de leveringsgebieden die zijn opgenomen in het Platform. Voor deze doeleinden worden GEBRUIKERS geïnformeerd dat een postbus niet wordt geaccepteerd als afleveradres, in welk geval de GEBRUIKER van tevoren op de hoogte zal worden gesteld van dergelijke omstandigheden en de bestelling zal worden geannuleerd tenzij de GEBRUIKER een alternatief adres in hetzelfde adres kan aanbieden. plaats. UNICORN WINES aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer de levering van het product niet plaatsvindt als gevolg van de onnauwkeurigheid of onjuistheid van de gegevens die de GEBRUIKER voor dit doel heeft verstrekt, evenals in het geval de levering om redenen niet kan worden uitgevoerd buiten de daartoe aangewezen rederij, evenals de afwezigheid van de ontvanger.

5.5.6. De bestelling wordt zo snel mogelijk geleverd en in ieder geval altijd vóór dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van orderbevestiging. Hoewel de geschatte levertijd in de bestelling wordt vermeld, behoudt UNICORN WINES zich het recht voor om deze periode te wijzigen, op voorwaarde dat de GEBRUIKER vooraf op de hoogte is. De levertijd die in de bestelling wordt vermeld, is informatief, niet contractueel. Op voorwaarde dat het product niet is verzonden en/of dat de totale levertijd vanaf de datum van betaling van de bestelling meer dan 30 kalenderdagen bedraagt, kan de GEBRUIKER zijn bestelling kosteloos annuleren en een terugbetaling ervan ontvangen.

5.5.7 Leveringen vinden plaats op weekdagen (maandag t/m vrijdag) en tijdens kantooruren (9.00 tot 19.00 uur). Helaas worden er geen leveringen aangeboden in het weekend of buiten kantooruren en in het weekend of op feestdagen, ongeacht of de GEBRUIKER deze opties vraagt in zijn bestelling of in enige communicatie met het UNICORN WINES-team.

5.6. Afhalen en retourneren.

5.6.1. Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot het moment dat de zending gereed is voor verzending naar de GEBRUIKER. Als het annuleringsverzoek van de gebruiker arriveert nadat de bestelling is voorbereid, wordt het annuleringsverzoek door de GEBRUIKER als een retour beschouwd.

5.6.2. De GEBRUIKER kan binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van het product vrijelijk de koopovereenkomst ontbinden, zonder opgave van redenen. De datum van het ontvangstbewijs dat de levering van het product bevestigt, zal dienen om de berekening van de bovengenoemde periode van veertien (14) dagen te starten.

5.6.3. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de GEBRUIKER dit op het e-mailadres doorgeven orders@unicornwines.es Vermelding voor identificatie- en beheerdoeleinden van het voor de aankoop gebruikte e-mailadres en het bestelnummer. UNICORN WINES zal de GEBRUIKER antwoorden met de precieze instructies voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

5.6.4 De GEBRUIKER draagt de kosten en de overige procedures in verband met het retourneren van het product, dat veilig moet worden verpakt en verzonden, zodat de geretourneerde goederen in perfecte staat aankomen. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor eventuele schade of schade die het product tijdens dit proces oploopt.

5.6.5. UNICORN WINES zal, in het geval van annulering van de bestelling, het totale bedrag van de bestelling terugbetalen, met aftrek van de incassokosten die UNICORN WINES gewoonlijk zal beheren via dezelfde betalingsmethode die de GEBRUIKER gebruikt voor de aankoop van het product binnen een maximale periode van VEERTIEN (14) kalenderdagen vanaf de verificatie van de juiste status van het product dat door de KLANT naar UNICORN WINES is gestuurd.

5.6.6. UNICORN WINES aanvaardt de terugzending van het product alleen wanneer het gebruik ervan beperkt is tot de loutere verificatie van de goede werking van het voornoemde product door de GEBRUIKER, in overeenstemming met de huidige wetgeving.

5.6.7. UNICORN WINES accepteert geen retourzending van enig product dat aan de KLANT toe te schrijven is aan verslechtering.

5.6.8. De retourzending van het product moet gebeuren in de originele verpakking en in perfecte staat, dat wil zeggen niet beschadigd of vuil door de KLANT of geopend, en het zal worden verzonden naar de plaats die is aangegeven door UNICORN WINES in de instructies die naar de KLANT zijn gestuurd. Evenzo moet de verpakking volledig en volledig worden geïdentificeerd om te weten wie de afzender is. Indien het niet wordt verzonden onder de voorwaarden beschreven in deze voorwaarden, zal het actief een waardevermindering ondergaan die in elk geval door de KLANT moet worden betaald.

5.6.9. Er is geen intrekking in de gevallen bedoeld in artikel 103 van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de geconsolideerde tekst van de algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers goedkeurt. Op een enumeratieve maar niet-beperkende manier is er geen teruggave in het geval van gepersonaliseerde of bederfelijke producten onverminderd het voorgaande, in geval van twijfel kan de KLANT UNICORN WINES vooraf contacteren.

5.6.10. In het geval van een fout in de verzending of een defect in het product, verbindt UNICORN WINES zich ertoe het defecte product om te ruilen voor een ander, zolang deze beschikbaar is. UNICORN WINES neemt de retour- en verzendkosten voor haar rekening. In het geval dat de wijziging niet kon worden doorgevoerd, wordt het bedrag van genoemd product binnen een termijn van 14 kalenderdagen terugbetaald. Om een retourzending effectief te maken, neemt u contact met ons op via de telefoon (+34) 600 44 37 17 of per e-mail orders@unicornwines.es

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Alle gebruikers stemmen ermee in om het privacybeleid van de website na te leven in overeenstemming met de bepalingen van de volgende sectie: Privacybeleid

Evenzo maakt deze website gebruik van eigen cookies en cookies van derden: Cookiebeleid

7. NIETIGHEID EN INEFFICINTIE VAN DE CLAUSULES.

Indien enige clausule in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, zal deze nietigheid of onwerkzaamheid alleen die bepaling of het deel ervan dat nietig of onwerkzaam is beïnvloeden, de onderhavige Algemene Voorwaarden blijven bestaan in al het andere en een dergelijke bepaling wordt in overweging genomen geheel of gedeeltelijk als niet inbegrepen.

8. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE.

10.1. Deze Algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje.

10.2. De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor de oplossing van conflicten en het afstand doen van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker.

10.3. De Europese Commissie biedt een platform voor alternatieve geschillenbeslechting, waartoe elke consument toegang heeft via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

Voor alle informatie kunt u contact opnemen met: bestellingen@unicorn.es