Eenhoorn wijnen

Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (“RGPD ”), in organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (“LOPDGDD”), evenals in alle andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, verstrekken wij u uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in dit privacybeleid (hierna het "Privacybeleid").

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Identiteit: Unicorn Wines SL (hierna UNICORN WINES genoemd)

Postadres: C / Isabel la Católica 12. Santander, Spanje

Telefoon: (+34) 600 443 717

E-mail: PEDIDOS@UNICORNWINES.ES

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: PEDIDOS@UNICORNWINES.ES

2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Bij UNICORN WINES behandelen we de door geïnteresseerde personen verstrekte informatie voor de volgende doeleinden:

2.1. Beheer de registratie van gebruikers en controleer de ontwikkeling en uitvoering van de contractuele relatie die met hen wordt onderhouden en, in die zin, de online verkoopservice van de producten aangeboden via de website https: // www .unicornwines.es. UNICORN WINES zal in het bijzonder de volgende categorieën gegevens verwerken en voor de hieronder gespecificeerde specifieke doeleinden:

Categorieën van persoonsgegevens en Doel van de behandeling
 - Basisinformatie die nodig is voor registratie, levering van online verkoopdiensten en gebruikersprofielbeheer (toegangsgegevens, registratiegegevens, naam, adres, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord). Voor gebruikersvalidatie, aanmaken van een account in UNICORN WINES en dienstverlening door UNICORN WINES.
- Basis contactgegevens (telefoon- en e-mailadres). Om contact op te nemen met de klant voor de uitvoering van de contractuele relatie; het verzenden van advertenties (indien van toepassing).
- Aanvullende contactgegevens (aanvullende identificatiegegevens, zoals ID of paspoort). Voor de verificatie van de identiteit van de klant en fraudepreventie. Informatie over transacties, evenals over factuur- en afleveradres. Betalingsverwerking en uitvoering van de contractuele relatie.
- Gebruiksgegevens, met name technische en apparaatgerelateerde informatie en gegevensoverdracht (IP-adres, functionele gegevens en webtracking, login- en webgebruiksgegevens). Voor het personaliseren van de aanbiedingen; bugfixes, fraudepreventie, serviceverbetering, gebruikersinterfaceverbetering en, indien van toepassing, voor marketing.

2.2 Claims beheren en reageren op vragen die gebruikers kunnen indienen met betrekking tot de website of services;

2.3 Om commerciële communicatie te verzenden, ook langs elektronische weg, over onze producten en diensten waarvan we begrijpen dat deze interessant kunnen zijn voor de gebruiker;

2.4 Om uw deelname aan wedstrijden en promotionele activiteiten van UNICORN WINES te beheren.

2.5 Om informatie te verwerken die we hebben verkregen via cookies, zoals nader beschreven in het Cookiebeleid. Genoemde behandelingen zijn volledig onderworpen aan hetgeen is vastgelegd in voornoemde polis; Y

2.6 In voorkomend geval voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op UNICORN WINES, zoals die voortvloeien uit fiscale regelgeving en het voorkomen van witwassen.

3. Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?
De rechtsgrondslag voor de behandeling aangegeven in paragraaf 2.1 en 2.2 is de uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden en het Contract.

Met betrekking tot de paragrafen 2.3, 2.4, 2.5 is de rechtsgrondslag de eigen toestemming van de gebruiker, die op elk moment kan worden ingetrokken zonder de levering van de dienst aan te tasten. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met het volgende e-mailadres: orders@unicornwines.es.

Niettegenstaande de elektronische en niet-elektronische commerciële communicatie die wordt verzonden wanneer we uw toestemming hebben, zoals hierboven vermeld, kunnen we u ook berichten sturen wanneer u onze klant bent. In dit geval sturen wij u alleen informatie die aan ons is gekoppeld en die verband houdt met onze producten en/of diensten die identiek of vergelijkbaar zijn met de door u gecontracteerde. In deze gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw contactgegevens te behandelen en u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, waarbij dit belang prevaleert boven uw rechten gezien het niet-gevoelige karakter van de gegevens in kwestie en het feit dat de contractuele relatie die met onze klanten is gecreëerd, vloeit voort uit de redelijke verwachting om dit soort communicatie te ontvangen.

Ten slotte is de wettelijke basis voor de behandeling vermeld in sectie 2.6 de naleving van de regelgeving die van toepassing is op de Vennootschap (zoals het geval is met Wet 58/2003 van 17 december Algemene belastingen; en Wet 35/2006 van 28 november, van de personenbelasting en gedeeltelijke wijziging van de wetten op de vennootschapsbelasting, het inkomen en het vermogen van niet-ingezetenen, en hun respectieve ontwikkelingsvoorschriften en andere voorschriften die kunnen voortvloeien uit app).

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de toestand van de klant of geregistreerde gebruiker op onze website wordt bewaard, de persoonlijke gegevens worden bewaard na beëindiging van de contractuele relatie, naar behoren geblokkeerd, gedurende de wettelijk vastgestelde perioden om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die kunnen daarvan afgeleid zijn. In het bijzonder zullen de persoonsgegevens die nodig zijn om u elektronische commerciële communicatie te sturen, worden verwerkt zolang u de toestemming die u hebt gegeven niet intrekt en, zodra deze is ingetrokken, voor de periode die strikt noodzakelijk is om te reageren op de verantwoordelijkheden die mogelijk zijn ontstaan . In ieder geval, wanneer persoonlijke gegevens niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en hoewel ze niet permanent worden verwijderd, blijven ze geblokkeerd.

5. Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?
Er worden geen gegevens aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de verdediging van de rechten en legitieme belangen van UNICORN WINES. Niettegenstaande het voorgaande zullen die derden aan wie UNICORN WINES de levering van diensten heeft toevertrouwd in hun hoedanigheid van behandelingsmanagers (bijvoorbeeld technische en IT-ondersteuningsproviders) toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zowel met betrekking tot de exploitatie van het bedrijf als de administratie van UNICORN WIJNEN.

Aangezien UNICORN WINES, zoals beschreven in het Cookiebeleid van het Bedrijf, bepaalde cookies en technologieën van derden gebruikt waarvan de servers zich in bepaalde gevallen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, kunnen uw gegevens worden overgedragen naar genoemde servers in derde partijen. met name de Verenigde Staten). Houd er in ieder geval rekening mee dat UNICORN WINES de overeenkomstige overeenkomsten met dergelijke aanbieders ondertekent om een niveau van gegevensbescherming te garanderen dat gelijkwaardig is aan dat voorzien in de Europese regelgeving. In het bijzonder zullen, indien nodig, de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen worden ondertekend en zal voor internationale overdrachten naar de Verenigde Staten worden gegarandeerd dat de gecontracteerde providers zijn geregistreerd in de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst.

6. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?
Iedereen heeft het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of UNICORN WINES al dan niet persoonlijke gegevens behandelt die hem aangaan.

Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen (en om de gegevens aan te vullen die onvoldoende zijn), om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die werden verzameld en om hun overdraagbaarheid te vragen.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal UNICORN WINES de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door een e-mail te sturen naar requests@unicornwines.es, waarbij u zich naar behoren identificeert en uitdrukkelijk aangeeft welk specifiek recht u wilt uitoefenen.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens worden geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten jegens UNICORN WINES, kunt u een claim indienen bij de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de bescherming van bevoegde gegevens (in Spanje, het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming: www.agpd.es).

7. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens.
De behandeling van de gegevens die zijn verzameld via de gegevensverzamelingsformulieren op de website of op andere manieren zal worden opgenomen in het Register van Behandelingsactiviteiten waarvoor UNICORN WINES verantwoordelijk is.

UNICORN WINES behandelt de gegevens vertrouwelijk en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het juiste beveiligingsniveau voor de behandeling te garanderen, in overeenstemming met de vereisten van de RGPD, organieke wet 3/2018, van 5 december, bescherming van persoonsgegevens en garantie van Digitale Rechten en andere toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Het kan de absolute onkwetsbaarheid van de systemen echter niet garanderen en daarom aanvaardt het, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit wijzigingen die derden kunnen veroorzaken in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersbestanden. . Als u ervoor kiest om onze website te verlaten via links naar websites die niet tot onze entiteit behoren, is UNICORN WINES niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of voor de cookies die ze op de computer van de gebruiker kunnen opslaan.